Tác giả: tonteo

Tiền có thể mua được thời gian. Quá đúng.